Polityka strony

§1

Podmiotem wyłącznie uprawnionym do domeny internetowej www.mkclassics.pl, loga MK CLASSICS oraz wszelkie treści zamieszczone pod adresem elektronicznym www.mkclassics.pl jest:

Beneficium Mateusz Kusio
Centralna 23a/2
24-100 Puławy
NIP: 7162647244
REGON: 061501690

Dostęp do niniejszej strony i korzystanie z niej podlegają niżej podanym warunkom oraz odpowiednim przepisom prawa, w szczególności:

  1. ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.),
  2. ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz.553 z późn. zm.),
  3. ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2003r. Nr 503 poz.1503 z późn. zm.),
  4. ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.),
  5. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

§2

Zakaz powielania nazw i znaków towarowych. Wszelkie nazwy handlowe, nazwy przedsiębiorców, loga i znaki towarowe wyświetlane na niniejszej witrynie  podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy. Użycie lub niewłaściwe użycie tych oznaczeń lub jakichkolwiek elementów treści niniejszej strony jest stanowczo zakazane.

§3

  1. Wszystkie zamieszczone  materiały są chronione prawami autorskimi.Majątkowe prawa autorskie do materiałów umieszczonych na tych stronach przysługują wyłącznie Beneficium Mateusz Kusio.
  2. Za wyjątkiem, gdy stwierdzono inaczej, żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Beneficium Mateusz Kusio.
  3. Zabronione jest umieszczanie odesłań do serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów.
  4. Dozwolone jest: ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie przedmiotowych materiałów innym osobom - w zakresie dozwolonego użytku osobistego (nie komercyjnego), pod warunkiem, że materiały nie są modyfikowane i sposób ich wykorzystania nie narusza osobistych praw autorskich.

§4

Oferty zamieszczone na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i są zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

§5

Pliki cookies wykorzystywane przez naszą stronę www.mkclassics.pl:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

TOP